Tillförlitlig bedömningsinformation

Det här temat har väckt många frågor bland lärare. På den här sajten vill vi betona att eleverna hela tiden ska vara medvetna om målen för lärandet samt sina framsteg i uppnåendet av målen. Den summativa bedömningen i slutet av lärprocessen baserar sig på detta.

Planering av undervisning baserar sig på målen i läroplanen. Eleven ska hela tiden veta vad som bedöms. Därför är det viktigt att arbeta med ”översättandet” av målen till ett sådant språk, att eleverna kan ta dem till sig. Du kan bygga upp olika temahelheter mha. att kombinera mål. Det här gör du genom att jämföra målen i ett läroämne med målen för mångsidig kompetens och välja sådana mål från bägge som går att lägga ihop till en fungerande temahelhet. Helheten bedöms utifrån målen: både läroämnets mål och målen för mångsidig kompetens.

Den här sajtens huvudpoäng är att man i temahelheten på förhand tydliggör målen, som är föremål för bedömning. På det här sättet får vi summativ bedömningsinformation under hela lärprocessen. Lärarens observationer och lärandesamtal är i nyckelposition.

Här följer exempel på olika sätt att samla in bedömningsinformation för summativ bedömning:

 • Observation
 • Självbedömning
 • Kamratrespons
 • Bedömningssamtal
 • Bedömningssamtal med elevgrupp
 • Bedömning av gruppen(s produkt)
 • Lärandeanalytik som fås från olika digitala lärmiljöer
 • Föredrag, presentation
 • Portfolio
 • Essä eller uppsats
 • Praktiskt prov
 • Prov, där läromedel får användas