Hur kan jag använda tipsen?

Utvecklandet av bedömningen så att den utgår från målen i läroplanen kräver att man implementerar läroplanens (2014) pedagogik i sin undervisning. Vi publicerar här några tips som hjälper dig att förnya din undervisning. Låt det ta tid. Reflektera och diskutera. Bli inte överväldigad av alla tips, utan börja förändra lite i taget. Kom ihåg att du inte behöver bedöma varje uppgift/arbete summativt. Det viktigaste är lärandets glädje och att eleven är en aktiv aktör (t.ex. ställer upp mål och att lärandet sker i samverkan). Det är viktigt att skapa en positiv och förtrolig stämning. Den kan du påverka mest.

Tips 1: Utgå från målen, inte innehållen, när du planerar undervisningen!

Planering av undervisning ska basera sig på målen (M) i läroplanen. Vi bedömer hur väl elever lyckas med målen, eller rättare sagt hur väl de lyckas uppnå målen.

 • Fokuserar du mycket på innehållen (I) när du planerar undervisning och bedömer elevernas kunnande?
  • Ifall ja, kan det hända att du känner att du har bråttom hela tiden.
  • Innehållen är främst verktyg för att utveckla mångsidig kompetens.

Tips 2: Kombinera mål

 • I ditt ämne finns det mål för mångsidig kompetens.
 • Kolla upp dem i eGrunder
 • På den här sidan hittar du enkelt beskrivna mål för mångsidig kompetens.
 • Jämför målen i ett läroämne med målen för mångsidig kompetens. Välj mål från bägge som går att kombinera till en fungerande helhet.
 • Det här hjälper dig att bygga upp temahelheter på ett enklare sätt. Kom ihåg att ”översätta” målen till elevernas språk, så att de har lättare att ta dem till sig.

Om du vill förenkla och förtydliga läroplanen, lönar det sig verkligen att kombinera målen för ämnen och mångsidig kompetens. Det här är nyttigt även då man skapar mångvetenskapliga lärområden.

Tips 3: Tolka läroplanens mål

I vår läroplan har man använt sig av Krathwohls och Andersons taxonomi. Jämför målet (M) i läroplanen med Krathwohls och Andersons tabell.

 • Tolka läroplanens mål (M)
 • Reflektera vilken grad av kunnande som förväntas av eleven (tabell).
 • Försök att skapa uppgifter,
  • med hjälp av vilka man kan bedöma graden av kunnande. (tips 4)
  • för vilka du kan ge beskrivande respons

 

Tips 4:  Fördjupa din nuvarande undervisning

Du kan förbättra ditt nuvarande undervisningsmaterial med följande stödfrågor (i boken ”Ajattelun taidot ja oppiminen” beskrivs dessa noggrannare):

 • MINNAS (veta, upprepa, katalogisera) – Vad är? När är? Var är?
 • FÖRSTÅ (förklara, tolka, jämföra) – Vad är den viktigaste tanken…? Hur skulle du sammanfatta…?
 • TILLÄMPA (försöka, sammanfoga, bygga upp) – Hur skulle du använda? Hur kan du utnyttja?
 • ANALYSERA (klassificera, ordna, specificera) – Vilka faktorer inverkar på…? Hur skulle du klassificera…?
 • VÄRDERA (bedöma, överväga, kritisera) – Vilken betydelse har? Hur skulle du testa? Vilken är din åsikt?
 • SKAPA (utveckla, producera, förnya) – Vilka alternativ har du? Vad hände om…?

Tips 5: Planera in undervisningspass under vilka ni medvetet tränar mångsidig kompetens

 • Kan man tänka sig att planera undervisningen utifrån målen för mångsidig kompetens?
 • Du kan använda dig av tipsen på sidan https://allia.fi/sv/mangsidig-kompetens/
 • På sidan finns anvisningar för hur man ställer upp lärandemål tillsammans med eleven.
 • Exemplen innehåller också förslag på metoder samt lektionsplaner.
 • Att öva självvärdering är lättare om eleven får värdera sig själv ett mål i taget.
 • Stunden efter undervisningspasset lönar sig att använda för djuplärande. Ge eleverna tid för reflektion.

 

Tips 6: Bedömning av arbete

 • I de mångsidiga kompetenserna beskrivs många element, som underlättar bedömning av arbete både individuellt och i grupp. Behöver man beakta bedömning av arbete som begrepp om man bedömer och undervisar de mångsidiga kompetenserna väl? Den här länken leder dig till en sida med lärandemål för de mångsidiga kompetenser som knyter an till bedömning av arbete. Med hjälp av de här målen kan du enkelt synliggöra för eleverna, vilka mål för arbete som övas och bedöms i de olika undervisningssituationerna.
 • https://allia.fi/sv/allmant-om-bedomning/bedomning-av-arbete/

Tips 7: Bedömning på rätt nivå och vid rätt tidpunkt (kontinuerlig bedömning)

Om du vill utveckla elevens färdigheter i att lära sig att lära, ska du ge respons på processnivå och metakognitiv nivå (bl.a. förmåga till självreglering). Respons ges oftast på uppgiftsnivå, men det är inte en effektiv metod om man vill utveckla elevens färdigheter i att lära sig att lära. Det är även väsentligt att ge respons vid rätt tidpunkt. Att enbart ge respons på uppgiftsnivå i slutet av lärprocessen är ineffektivt. I Finland ges inte respons på personlig nivå.

(Hattie & Timberley, 2007, Päivi Nilivaara)

Tips 8: Samarbetsinlärning som stöd för lärande och bedömning

Samarbetsinlärning som metod för bedömning betytyder att gruppledaren (läraren eller en elev):

 1. Förtydligar målet tillräckligt redan under lärprocessen. Förtydligar målet för bedömningssamtalet. Vilka var målen för uppgiften och hur uppnåddes de? Vad lärde vi oss av uppgiften och hur kan det tillämpas i fortsättningen?
 2. Fokuserar på frågorna. Alla ansvarar för svaren. I gruppen handleder alla varandra och genom det lär man sig nytt och får nya idéer.
 3. Ser till att alla strävar till en dialog: lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt.
 4. Uppmuntrar till många olika synvinklar, utmanar. Knyter ihop diskussionen med hjälp av öppna frågor. Repeterar, reflekterar, gör sammandrag och handleder eleverna att använda dessa även i självvärderingen.
 5. Mera…