Hur ska jag använda mig av ”Mångsidig kompetens” – delen?

TIPS!
Det lönar sig att bearbeta målen så att de passar ihop med uppgiftstypen.

Idén med den här delen är att ge handledning i planeringen av lärområden. Målet är att skapa situationer, i vilka man medvetet övar färdigheterna för mångsidig kompetens. Eleverna övar själv- och kamratbedömning mha. målen för mångsidig kompetens. Eleven fokuserar på att öva en specifik färdighet inom mångsidig kompetens under hela lärprocessen. Innehållen kan variera.

Använd som ett uppslagsverk (Sluka inte alla på en gång)

I menyn till vänster har man spjälkt varje delområde av mångsidig kompetens i mindre bitar, så menyn innehåller många färdigheter. Du blir tvungen att välja. Exempelvis kan du jämföra/korsklassificera målen i ett läroämne med målen för mångsidig kompetens från denna sida och bygga upp fungerande helheter med hjälp av dem. På det här sätten blir helheterna lättare att bedöma. Sidorna som hittas via menyn till vänster är uppbyggda enligt följande:

Börja här

Introducerar till temat, väcker tankar. Hjälper läraren att bedöma och utveckla sin egen verksamhet och sitt tänkande.

Lärandemål

TIPS!
Det lönar sig att bearbeta målen så att de passar ihop med uppgiftstypen.

Här finns exempel på lärandemål, skrivna så enkelt som möjligt. Alla fraserna grundar sig på målen i läroplanen. Det lönar sig för eleven att ställa upp sitt mål genast i början av lärprocessen/uppgiften. Målet behöver lyftas fram och förtydligas under hela processen. I slutet av lärprocessen/uppgiften kan eleven göra en själv- eller kamratbedömning för hur hen uppnådde sitt mål.

Eleven kan med hjälp av målen utvärdera sitt kunnande, endera ett mål i taget t.ex. på en skala 1-3 eller genom att reflektera över det hurdant det egna kunnandet är i förhållande till målen. Exempel:

 • 1. Mål: Jag lyssnar på andra (bedömning med 1-3, t.ex. stjärnor, smileys)
 • 2. Mål: (välj det lämpligaste alternativet)
  1. Jag låtsas att jag lyssnar, men tänker på något annat
  2. Jag lyssnar, jag avbryter inte
  3. Jag lyssnar uppmärksamt vad andra har att säga

TIPS!
Under lektionspasset

 • Ingrip enbart om du måste
 • Instruera enbart så mycket som behövs för att lösa eventuella problem
 • uppmuntra

3 Undervisningstips

Innehåller exempelmetoder som lämpar sig för att öva färdigheten i fråga (T.ex. förmåga att lyssna)

 • triangelövning: två diskuterar, en observerar.
 • cirkelövning: den inre cirkeln diskuterar, den yttre cirkeln lyssnar
 • debatt

4 Exempel

TIPS!
Efter lektionspasset lönar det sig att satsa på djuplärande. Ge eleverna tid att i grupp diskutera hur de lyckades med uppgiften i relation till målen (”lägereldsdiskussion”).

I den här delen publicerar vi enskilda exempel på lärområden (på finska). Fritt fram att använda och redigera: