Börja här

 • Är mina instruktioner sådana, att eleverna förstår dem?
 • Ger jag tillräckligt med ansvar till eleven, övar vi självstyrning?
 • Hur försäkrar jag mig om att eleven förstått det som hen ska lära sig?
 • Får man göra uppgifter på olika sätt?
 • Ger jag handledande respons som hjälper eleven att komma vidare?
 • Kan man föra en kritisk diskussion om uppgifterna?
 • Hur hjälper jag elever, som har svårt att komma igång med sitt arbete/att göra uppgifter eller som lätt blir avbrutna?

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 1. Jag gör uppgifter enligt lärarens anvisningar
 2. Jag kan gå vidare från en uppgift till en annan
 3. Jag gör mina uppgifter och kan vid behov hjälpa andra
 4. Jag hittar på egna uppgifter

3 Undervisningstips

 • Differentiering, individuella lärstigar, individuella uppgifter
 • Mångsidiga lärsituationer och -uppgifter: Mångsidiga lärmaterial och informationskällor, individuellt, par- och grupparbete, olika ”kanaler” t.ex. lyssna, se, göra.
 • ”Tillitscirkeln” (luottamuksen kehä) eller ansvarscirkeln (vastuun kehä)
 • Att sätta ord på olika självständiga arbetssätt (t.ex. på klassrumsväggen)
 • Veckouppgifter, som eleven gör i egen takt under vissa lektioner under veckans lopp
 • Elevernas egna uppgifter/frågor som de skapat åt varandra
 • Modell för individuella lärstigar –https://yksilollinenoppiminen.wordpress.com