Med elevbedömningen strävar man efter att

 • Handleda och uppmuntra studier
 • Utveckla elevens färdigheter för självbedömning

Bedömningen baserar sig på målen i läroplanen.

Vi bedömer mångsidigt

 • lärande. Vi bedömer elevens kunskaper och kompetenser i relation till målen i läroplanen. Eleven ska ges möjlighet att visa sitt kunnande på olika, mångsidiga sätt.
 • Bedömning av arbete är en del av bedömningen i de olika läroämnena.
 • uppförande, som bedöms skilt. Kriterierna hittas i den lokala läroplanen. Bedömningen av uppförandet får inte inverka på bedömningen i de olika läroämnena. Bedömningen av uppförandet anteckans inte i avgångs- eller skiljebetyget.

Mindre är mera

 1. Kom ihåg att du inte behöver bedöma varje uppgift/arbete summativt.
 2. Det viktigaste är lärandets glädje, och att eleven är en aktiv aktör (t.ex. ställer upp mål och att lärande sker i växelverkan)
 3. Kontinuerlig/formativ bedömning är alltid en del av lärprocessen. Den kontinuerliga bedömningen är den viktigaste delen av bedömningsprocessen. Ge respons, beröm och uppmuntran.
 4. Enligt läroplanen bedömer vi hur eleven uppnått målen. Att mäta hur väl elever kommer ihåg innehåll är inte läroplansenlig bedömning.

Vi lärare har många frågor om bedömningen

 • Hur inverkar arbete på bedömningen?
 • Hur stor vikt ska man fästa vid bedömningen av mångsidig kompetens då man bedömer de enskilda läroämnena?
 • Hur samlar jag på ett tillförlitligt sätt bedömningsinformation för den summativa bedömningen?

Eftersom syftet med bedömningen enligt lagen om grundläggande utbildning är att handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självbedömning, kommer vi på den här sajten att med konkreta exempel visa hur man går tillväga. Utgångspunkten i varje exempel är att eleven ses som en aktiv aktör.

Exempeluppgifterna kan med fördel tillämpas så att de kan användas i undervisingen av olika fenomen och innehåll.