Oppilaan arvioinnilla pyritään

 • ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua
 • kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin

Arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Arvioimme monipuolisesti

 • oppimista. Oppilaan eri tavoin osoittamaa tiedollista ja taidollista* osaamista suhteessa opsissa asetettuihin tavoitteisiin. (* laaja-alaiset taidot ovat siis osa oppiaineen arvosanaa)
 • työskentelyä. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.
 • käyttäytymistä, joka arvioidaan erikseen. Kriteerit löytyvät paikallisesta opetussuunnitelmasta. Käyttäytymisen arviointi ei saa vaikuttaa oppiaineiden arviointiin. Käyttäytymisen arviota ei merkitä päättö- ja erotodistukseen.

Vähemmän on enemmän

 1. Muistathan, että jokaista oppimistehtävää ei tarvitse summatiivisesti arvioida.
 2. Tärkeintä on oppimisen ilo ja se, että oppilas on aktiivinen toimija (mm. asettaa tavoitteita, oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa).
 3. Jatkuva arviointi on aina mukana oppimisprosesseissa. Se on tärkein osa arviointia. Anna palautetta, kehu ja kannusta.
 4. Opetussuunnitelmaan mukaan arvioidaan tavoitteissa onnistumista. Sisällön muistamisen mittaaminen ei ole opetussuunnitelman mukaista arviointia.

Meitä opettajia askarruttaa monikin asia arvioinnissa.

 • Kuinka työskentely vaikuttaa arviointiin?
 • Mikä on laaja-alaisten taitojen arvioinnin osuus oppiaineen arvioinnissa?
 • Kuinka kerään luotettavasti arviointitietoa summatiivista arviointia varten?

Koska perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin, paneudumme sivustossa juuri tämän havainnollistamiseen yksinkertaisin malliesimerkein. Esimerkeissä lähtökohtana on se, että oppilas nähdään aktiivisena toimijana.

Oppimistehtäviä voi soveltaa hyvin erilaisten ilmiöiden ja sisältöjen avulla.