Oppilaan arvioinnilla pyritään

  • ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua
  • kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin

Arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Arvioimme monipuolisesti

  • oppimista ja osaamista. Oppilaan eri tavoin osoittamaa tiedollista ja taidollista* osaamista suhteessa opsissa asetettuihin tavoitteisiin ja tavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. (* laaja-alaiset taidot ovat siis osa oppiaineen arvosanaa)
  • työskentelyä. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia.
  • käyttäytymistä, joka arvioidaan erikseen. Kriteerit löytyvät paikallisesta opetussuunnitelmasta. Käyttäytymisen arviointi ei saa vaikuttaa oppiaineiden arviointiin. Käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä päättö- ja erotodistukseen.

Vähemmän on enemmän

  1. Muistathan, että jokaista oppimistehtävää ei tarvitse summatiivisesti arvioida.
  2. Tärkeintä on oppimisen ilo ja se, että oppilas on aktiivinen toimija (mm. asettaa tavoitteita, oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa).
  3. Formatiivinen arviointi on aina mukana oppimisprosesseissa. Se on tärkein osa arviointia. Anna palautetta, kehu ja kannusta.
  4. Opetussuunnitelmaan mukaan arvioidaan tavoitteissa onnistumista. Sisällön muistamisen mittaaminen ei ole opetussuunnitelman mukaista arviointia.