Kuinka voit hyödyntää tärppejä?

Arvioinnin kehittäminen uuden opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaksi vaatii uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Julkaisemme tässä muutamia tärppejä, jotka auttavat opetuksen uudistamisessa. Anna itsellesi aikaa. Reflektoi ja keskustele. Älä ahdistu tärppien määrästä, vaan tartu toimeen yksi tavoite kerrallaan. Pienistä puroista alkaa muodostua suuri joki. Muistathan, että jokaista oppimistehtävää ei tarvitse summatiivisesti arvioida. Tärkeintä on oppimisen ilo ja se, että oppilas on aktiivinen toimija (mm. asettaa tavoitteita, oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa). Lämminhenkinen ilmapiiri on tärkeää ja sinä voit vaikuttaa siihen eniten.

1. Tärppi: Aloita oppimiskokonaisuuksien luominen opetussuunnitelman tavoitteista älä sisällöistä!

 • Opetuksen suunnittelu pitää perustua opetussuunnitelman tavoitteisiin (ne T:t).
 • Arvioimme tavoitteissa onnistumista tai oikeammin kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu?
 • Vangitseeko ajatteluasi sisältöihin (ne S:t) perustuva opetuksen suunnittelu ja arviointi?
  • Jos näin on, sinulla on varmaan kiire koko ajan.
  • Sisällöt ovat välineistä ennen kaikkea laaja-alaisten taitojen kehittämiseen.
 • https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tiedot

2. Tärppi: Tavoitteiden ristiintaulukointi

 • Oppiaineessasi on laaja-alaisten taitojen tavoitteita.
 • Etsi ne: e-perusteet
 • Löydät samoista aiheista lapsen kielelle kielennetyt tavoitteet tältä sivustolta.
 • Ristiintaulukoi ja ota hyöty irti!
 • Voit lähteä rakentamaan oppimiskokonaisuuksia yksinkertaisemmalla kielellä.
 Jos haluat yksinkertaistaa opetussuunnitelman tavoiteviidakkoa, tavoitteiden ristiintaulukointi auttaa muutenkin. Siitä on apua myös eri oppiaineita yhdistävien monialaisten oppimiskokonaisuuksien luomisessa.

3. Tärppi: Laadi tehtävänanto, joka sopii opsin tavoitteisiin

Opetussuunnitelman taustalla on hyödynnetty Krathwolin ja Andersonin taksonomiaa.

 • Vertaa opetussuunnitelman tavoitteita (T) ja päättöarvioinnin kriteeristöä.
 • Yritä laatia tehtäviä,
  • joilla taidon syvyyttä voidaan arvioida. (4.tärppi)
  • joista voit antaa kuvailevaa palautetta

4. Tärppi:  Syvennä nykyistä opetustasi –”Ajattelun taidot ja oppiminen”-kirja s.258-260

Voit tuunata nykyistä oppimateriaaliasi paremmaksi seuraavien apukysymysten avulla. ”Ajattelun taidot ja oppiminen”- kirjassa on asia selitetty huomattavasti seikkaperäisemmin:

 • MUISTA (tietää, toistaa, luetteloi) – Mikä on? Milloin on? Missä on?
 • YMMÄRRÄ (selittää, tulkitsee, vertaa) – Mikä on keskeinen ajatus? Miten kiteyttäisit? …
 • SOVELLA (kokeilee, yhdistää, rakentaa) – Miten käyttäisit? Miten voit hyödyntää?
 • ANALYSOI (luokittelee, järjestää, erittelee) – Mitkä ovat … osatekijät? Miten luokittelisit?
 • ARVIOI (arvioi, punnitsee, kritisoi) – Mikä merkitys on? Miten testaisit? Mikä on sinun mielipiteesi?
 • LUO (kehittää, tuottaa, uudistaa) – Mikä olisi vaihtoehto? Miten testaisit? Mitä tapahtuisi, jos?

5. Tärppi: Suunnittele opetustuokioita laaja-alaisten taitojen tietoista harjoittamista varten. Ne sisältyvät opsin tavoitteisiin.

 • Voit käyttää hyväksesi https://allia.fi/laaja-alaiset-taidot sivun vinkkejä.
 • Sivuston avulla on ohjeistettu mm.  oppimistavoitteiden määrittely oppilaan kanssa.
 • Mallit sisältävät myös esimerkkimenetelmiä ja yksittäisiä opetustuokioita.
 • Oppilaan kannattaa harjoitella itsearviointia vain yksi tavoite kerrallaan.
 • Opetustuokion jälkeinen hetki on tuhannen taalan paikka syväoppimiseen. Anna oppilaille aikaa reflektointiin.

6. Tärppi: Palautteen annon tasot ja palautteen oikea kohdistaminen.

Jos haluat kehittää oppilaan oppimaan oppimisen taitoja, kohdista palautteesi itsesäätelyn – ja prosessin tasoon. Suurin osa palautteenannosta on tehtäväntason palautetta, mutta se ei suinkaan ole kovinkaan tehokas oppimaan oppimisen taitoja kehitettäessä. Myös palautteenannon oikea-aikaisuus on tärkeää. Vain tehtäväntasoon kohdistuva loppupalaute ei ole kovinkaan tehokas keino oppimaan oppimisen kehittymisen kannalta. Persoonatason palautetta ei anneta Suomessa.

(Hattie & Timberley, 2007, Päivi Nilivaara)

 

 

7. Tärppi: Tiimioppiminen oppimisen ja arvioinnin tukena

Tiimioppiminen arvioinnissa tarkoittaa, että ryhmän vetäjä (opettaja tai joku oppilas):

 • Kirkastaa tavoitetta riittävästi jo oppimistehtävän aikana.
 • Kirkastaa arviointikeskustelun tavoitetta yhä uudelleen.
 • Mitä tavoitteita oppimistehtävällä oli ja miten ne saavutettiin?
 • Mitä tehtävästä opittiin ja mitä voisi viedä käytäntöön jatkossa?
 • Keskittyy kysymyksiin.
 • lisää…