Itsearviointi, vertaisarviointi tiimioppimisen näkökulmasta

TIPS!
Lapsen pitää tietää, mitä arvioidaan. Kielentäminen on tässä tärkeää. Kieli ei saa olla liian vaikeaa. Arvioidaan vain yksi taito kerrallaan.

Annetaanko itsearvioinnissa numeroita itselle ja vertaisarvioinnissa toisille? Arviointi tuo mieleen usein arvosanat tai ainakin itsearviointilomakkeet, mutta tulevaisuuden monipuolisia osaajia tehdään käyttämällä yhteisöllisiä  ja säännöllisiä palautteenantotapoja.

Arviointi tarkoittaa, että meille kaikille kehittyy taitoa antaa toimintaa kehittävää palautetta ja vastaanottaa sitä sekä omat että yhteiset tavoitteet mielessämme.  Itsearviointi tarkoittaa täten ennen kaikkea omien ajatusten jakamista ja sitä kautta uuden oppimista. Jaanko kokemuksia toisten kanssa? Annanko ideoideni virrata vapaasti? Arvostanko luovuutta ja yhteistä toimintaa? Mahdollistanko muiden oppimista? Oivallanko toisten avulla uusia asioita? Osaanko johtaa itseäni ottamaan asioista selvää ja oppimaan toisten kanssa? Sekä itsearvioinnin että vertaisarvioinnin työkaluna voi monipuolisesti käyttää esimerkiksi tiimioppimista:

 • annetaan opintojen edistymisen pohdintaan edellytyksiä
 • ohjataan oppilaita myös ryhmänä havainnoimaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
 • autetaan oppilaita ymmärtämään tavoitteen ja parhaat toimintatavat niiden saavuttamiseksi
 • käytetään paljon ryhmän yhteistä arviointikeskustelua
 • osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua
 • kehitetään oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua osana ryhmän työskentelyä ja sitä kautta itseohjautuvuutta
 • tehdään mahdolliseksi, että jokainen oppilas voi tulla tietoiseksi edistymisestään ja ymmärtää, miten voi vaikuttaa oppimiseensa

Opetussuunnitelma painottaa monin tavoin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsensä johtamisen taitoja. Oppilaan rooli on aktiivinen. Yhdessä tuotettu tieto on usein oppilaalle läheistä ja motivoivaa. Tavoitteisiin voi päästä paremmin käsiksi, jos niitä saa käsitellä yhdessä toisten kanssa.

Tiimioppiminen on kokonaisvaltainen ja konkreettinen tapa lähestyä sekä oppimista että arviointia. Se on myös tehokas tapa toteuttaa palautteen antamista sekä vastaanottamista. Tavoitteena on, että vastuu oppimisesta on jokaisella tiimin jäsenellä ja opettaja on ohjaaja, joka mahdollistaa oppimisen.

Tiimioppiminen tarkoittaa sitä, että tiimi toimii tavoitteellisesti yhdessä oppiakseen jotakin uutta ja käsittelee oivalluksiaan sekä kokemuksiaan dialogissa toisten kanssa. Tiimiläinen pohtii myös yksin omaa oppimistaan, jotta voi tavoitteellisesti jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten kanssa. Ytimessä ovat oppilaat ja heidän tarpeensa sekä tavoitteensa, myös arviointitilanteessa. Mikäli arvioinnissa käyttää tiimioppimisen menetelmiä, se voi sytyttää innostusta oppia lisää, sekä yhdessä että yksin. Arviointi voi parhaimmillaan sisältää keskustelua siitä, mikä oppilaiden mielestä on tärkeää ja missä asioissa he voivat auttaa ja ohjata toisiaan myös jatkossa. Tiimioppiminen on oppilaskeskeinen työkalu, joka arvioinnin toteutustapana lisää aktiivisuutta, oppimista sekä toivottavasti yhdessä viihtymistä. Tiimioppimisen avulla arviointiin voidaan lisätä oppilaiden välistä yhteistyötä sekä yrittäjämäistä työotetta.

Tiimioppiminen arvioinnissa tarkoittaa, että ryhmän vetäjä (opettaja tai joku oppilas)

 1. Kirkastaa tavoitetta riittävästi jo oppimistehtävän aikana. Kirkastaa arviointikeskustelun tavoitetta yhä uudelleen. Mitä tavoitteita oppimistehtävällä oli ja miten ne saavutettiin? Mitä tehtävästä opittiin ja mitä voisi viedä käytäntöön jatkossa?
 2. Keskittyy kysymyksiin. Jokainen on vastuussa vastauksista. Ryhmässä jokainen on toisensa ohjaaja, ja sitä kautta syntyy uusia oivalluksia ja tapahtuu oppimista.
 3. Huolehtii dialogin periaatteista: kuuntele, kunnioita, odota ja puhu suoraan.
 4. Kannustaa moniin näkökulmiin ja haastaa. Toisaalta taas kokoaa keskustelua esim. avoimilla kysymyksillä, kun on aika kiteyttää. Kertaa, reflektoi, tekee yhteenvetoja ja ohjaa ryhmää käyttämään myös näitä itsearvioinnin tapoina.

Lähteenä käytetty Johannes Partanen : Tiimivalmentajan parhaat työkalut.