Formatiivinen / summatiivinen

TIPS!
Perusopetuslaki: Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa. – painopisteenä oppimista edistävä arviointi

YLEISTÄ

Arviointi ajallisten funktioiden mukaan:

 • Diagnostinen arviointi selvittää lähtötason (esim. keskustelu ennen opetuksen alkua)
 • Formatiivinen arviointi ohjaa ja tukee oppimisprosessia ( vuorovaikutus: esim. ystävällinen kannustus, palautteen anto.)
 • Summatiivinen arviointi mittaa lopputulosta: mitä tavoitteita on saavuttanut?
 • Prognostinen arviointi ennustaa tulevaa menestystä (esim. sisäänpääsykoe)

Jako ei ole käytännössä ihan näin selkeä. Esim. formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin suhdetta voi kuvata letittämiseksi. (Najat Ouakrim-Soivio)

SUMMATIIVINEN ARVIOINTI – kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet?

 • Kun formatiivinen arviointi on hoidettu hyvin ja oppilaat ovat koko ajan tietoisia työskentelynsä etenemisestä ja tasosta suhteessa tavoitteisiinsa (hojks tai opsin tavoitteet), summatiivinen arviointi on helpompaa ja oppilas ja opettaja ovat usein täysin samanmielisiä arvosanastaan.
 • Summatiivinen arviointi kuvaa osaamisen tasoa suhteessa oppiaineen tavoitteisiin ja niistä johdettuihin päättöarvioinnin arvosanojen kriteereihin.

Päättöarvioinnissa arviointi kiteytyy kolmeen kysymykseen:

 • Onko oppilas saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet? (T:t) (älä sekoita pelkkään sisältöön)
 • kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet?

FORMATIIVINEN ARVIOINTI – motivoivaa ja ohjaavaa arviointia

Formatiivinen arviointi on tärkein osuus arvioinnissa. Se on oppilaiden ja opettajien välistä ohjaavaa ja kannustavaa vuorovaikutusta. Opettaja antaa kuvailevaa välipalautetta, joka auttaa oppilasta kehittämään työskentelyään ja parantamaan suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin.  Tavoitteena on myös edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja.

 • Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa vuorovaikutuksessa annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa laadullista, kuvailevaa palautetta.
 • Oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta.
 • Tuetaan oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia oppimisstrategioita.
 • Suomessa ei anneta persoonatason palautetta.

Hyvässä palautteessa on:

 • Selkeä kuvaus tavoitteesta.
 • Tieto oppilaan sen hetkisestä suoriutumisesta. (myös kotiin)
 • Kannustavasti kerrottuna askelmerkit kuinka seuraavan tavoitteen voisi saavuttaa.

SUHTEELLINEN ARVIOINTI

 • Vertaa tulosta muiden tuloksiin. Vaikuttaa annettavaan arvosanaan/palautteeseen.
 • KIELLETTY