Börja här

 • Använder du ofta sådana inlärningsmetoder som fungerar bra för dig?
 • Låter du elevera vara delaktiga i valet av inlärningsmetoder?
 • Med hjälp av innehållen i läroplanen kan vi lära oss mångsidiga kompetenser. Låter du eleverna välja fenomen eller innehåll?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 1. Jag vet vad jag är intresserad av
 2. Jag prövar olika sätt att lära mig
 3. Jag vet hur jag lär mig bäst

 

Undervisningstips

 • Beakta elevernas olika behov. Lärande sker på många olika sätt.
 • Man kan lära sig mha. olika ”kanaler”: visuellt, auditivt, kinestetiskt, taktilt…
 • Lär vi oss genom detaljer eller helheter? Holistisk eller analytisk?
 • Du kan spela in instruktioner och anvisningar.
 • Skapa möjligheter och uppmuntra eleverna att presentera sina svar på andra sätt än med dator/lärplatta/papper.