Vinkki 1. Aloita oppimiskokonaisuuksien luominen opetussuunnitelman tavoitteista älä sisällöistä!

 • Opetuksen suunnittelu pitää perustua opetussuunnitelman tavoitteisiin (ne T:t).
 • Arvioimme tavoitteissa onnistumista.
 • Vangitseeko ajatteluasi sisältöihin (ne S:t) perustuva opetuksen suunnittelu ja arviointi?
  • Jos näin on, sinulla on varmaan kiire koko ajan.
  • Sisällöt ovat välineistä ennen kaikkea laaja-alaisten taitojen kehittämiseen.
 • https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tiedot

 

Vinkki 2. Analysoi opsin tavoitetta

Vertaa opsin tavoitetta (T) Krathwolin ja Andersonin -taulukkoon.

 • Tulkitse opetussuunnitelman tavoitteita (T)
 • Pohdi miten syvää taidon osaamista oppilailta edellytetään. (taulukko)
 • Yritä laatia tehtäviä, joilla taidon laatutaso voidaan arvioida. (Seuraava vinkki)

 

Vinkki 3. Syvennnä nykyistä opetustasi –”Ajattelun taidot ja oppiminen”-kirja s.258-260

Voit tuunata nykyistä oppimateriaaliasi paremmaksi seuraavien apukysymysten avulla. ”Ajattelun taidot ja oppiminen”- kirjassa on asia selitetty huomattavasti seikkaperäisemmin:

 • MUISTA (tietää, toistaa, luetteloi) – Mikä on? Milloin on? Missä on?
 • YMMÄRRÄ (selittää, tulkitsee, vertaa) – Mikä on keskeinen ajatus? Miten kiteyttäisit? …
 • SOVELLA (kokeilee, yhdistää, rakentaa) – Miten käyttäisit? Miten voit hyödyntää?
 • ANALYSOI (luokittelee, järjestää, erittelee) – Mitkä ovat … osatekijät? Miten luokittelisit?
 • ARVIOI (arvioi, punnitsee, kritisoi) – Mikä merkitys on? Miten testaisit? Mikä onn sinun mielipiteesi?
 • LUO (kehittää, tuottaa, uudistaa) – Mikä olisi vaihtoehto? Miten testaisit? Mitä tapahtuisi, jos?

Vinkki 4. Suunnittele opetustuokiot laaja-alaisten taitojen tietoista harjoittamista varten.

 • Voisiko opetuksen suunnittelu lähteä laaja-alaisten taitojen harjoittaminen edellä?
 • Voit käyttää hyväksesi https://allia.fi/laaja-alaiset-taidot sivun vinkkejä.
 • Sivuston avulla on ohjeistettu mm.  oppimistavoitteiden määrittely oppilaan kanssa.
 • Mallit sisältävät myös esimerkkimenetelmiä ja yksittäisiä opetustuokioita.
 • Oppilaan kannattaa harjoitella itsearviointia vain yksi tavoite kerrallaan.

Vinkki 5. Työskentelyn arviointi

 • https://allia.fi/perustietoa-arvioinnista/tyoskentelyn-arviointi/
 • Laaja-alaisissa taidoissa on kuvattu paljon elementtejä, jotka helpottavat työskentelyn arviointia yksin ja ryhmässä. Tarvitseeko työskentelyn arviointiin kiinnittää terminä huomiota, jos laaja-alaisia taitoja arvioidaan ja opetetaan huolellisesti. Linkissä on koottuna eri laaja-alaisista taidoista tavoitelauseita, jotka ovat sidoksissa työskentelyn arviointiin.

Vinkki 6. Palautteen annon oikea kohdistaminen (jatkuva arviointi)

Jos haluat kehittää oppilaan oppimaan oppimisen taitoja, kohdista palautteesi itsesäätelyn – ja prosessin tasoon. Suurin osa palautteenannosta on tehtäväntason palautteenantoa, mutta se ei suinkaan ole kovinkaan tehokas oppimaan oppimisen taitoja kehittäessä. (Hattie & Timberley, 2007, Päivi Nilivaara)

 

 

Vinkki 7. Tiimioppiminen oppimisen ja arvioinnin tukena

 • Tiimioppiminen arvioinnissa tarkoittaa, että ryhmän vetäjä (opettaja tai joku oppilas)
 • Kirkastaa tavoitetta riittävästi jo oppimistehtävän aikana.
 • Kirkastaa arviointikeskustelun tavoitetta yhä uudelleen.
 • Mitä tavoitteita oppimistehtävällä oli ja miten ne saavutettiin?
 • Mitä tehtävästä opittiin ja mitä voisi viedä käytäntöön jatkossa?
 • Keskittyy kysymyksiin.
 • lisää…